ВОПРОС ДНЯ: Почему Запорожский админсуд запретил общественным организациям Запорожья проводить митинг возле здания областной милиции?

ОТВЕТ.  Наш читатель имеет в виду  митинг 18 июля в Запорожье возле здания областной милиции. По этому поводу 17 июля 2013 года состоялось заседание Запорожского окружного административного суда. Было вынесено  постановление этого суда по делу № 808/6292/13-а  вечером этого же дня в 20 часов 25 минут. Оказывается, наш суд работает в поте лица  допоздна. 

Суд рассматривал иск исполкома Запорожского горсовета к Запорожской городской организации «Запорізький центр захисту та взаємодопомоги ветеранів «Надія», объединения граждан «Громадський захист» и Запорожского областного совета профессионального союза работников кооперации «Єднання» об ограничении реализации права на мирные собрания.

Исполком Запорожского горсовета за подписью А. Сина просил суд запретить общественным организация и частному лицу проведение собраний, митингов, пикетов и демонстраций с 10 до 12 часов возле здания ГУМВД в Запорожской области по улице Матросова, 29 в Запорожье.

Как сказано в судебном постановлении, «В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що  заплановані відповідачами пікети та мітинги збігаються за датою, місцем та часом їх проведення. Тому, приймаючи до уваги протилежність поглядів їх прихильників, позивач вважає, що у разі проведення відповідачами пікетів та мітингів можуть виникнути ситуації, які  приведуть до масових заворушень чи інших правопорушень і, як наслідок, до нанесення шкоди здоров’ю  та життю мешканців міста».

Короче, председатель исполкома горсовета А. Син был обеспокоен тем, чтобы митингующие не побили друг друга, а заодно и подвернувшихся под руку других жителей города.  

ЧТО СДЕЛАЛ СУД

Он вызвал в суд ответчиков, о чем так и записано. «Відповідно до ст. 38 КАС України, судовий виклик осіб, які беруть участь у даній справі, здійснено за допомогою телефонного зв’язку.

В судове засідання представник позивача не прибув. Про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином. Через службу діловодства суду подав клопотання, в якому просить розглянути справу за його відсутності.

Представник відповідача-1 у судове засідання не прибув, хоча про місце, час та дату судового засідання повідомлений належним чином. Про причину неприбуття у судове засідання суд не повідомлено.

Представник відповідача-2 у судове засідання не прибув, хоча про місце, час та дату судового засідання повідомлений належним чином. Про причину неприбуття у судове засідання суд не повідомлено.

Представник відповідача-3 у судове засідання не прибув, хоча про місце, час та дату судового засідання повідомлений належним чином. Про причину неприбуття у судове засідання суд не повідомлено.

Представник відповідача-4 у судове засідання не прибув, хоча про місце, час та дату судового засідання повідомлений належним чином. Про причину неприбуття у судове засідання суд не повідомлено.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору — Запорізького міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області, в судове засідання не прибув. Про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином. Через службу діловодства суду подав клопотання, в якому просить розглянути справу за його відсутності.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору — Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області, в судове засідання не прибув. Про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином. Через службу діловодства суду подав клопотання, в якому просить розглянути справу за його відсутності».

Короче, ни один из ответчиков в суд не явился.

ЗАПИСЫВАЛОСЬ ЛИ ТЕХНИЧЕСКИ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ?

«Згідно ч. 1 ст. 41 КАС України суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

У разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до приписів ст. 41 КАС України, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось».  

ВЫВОДЫ СУДА: тут, понимаете ли, национальная безопасность…

«Дослідивши матеріали справи, з’ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами, суд приходить до наступних висновків.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікована Верховною Радою України згідно із Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», гарантує кожній особі, серед інших прав і свобод, право на свободу зібрань та об’єднання. Зокрема, частиною першою статті 11 Конвенції передбачено право кожного на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.

Частиною другою статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що здійснення прав на свободу зібрань та об’єднання не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави.

За змістом статті 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку — з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Згідно Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року № 4-рп/2001 право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, закріплене в статті 39 Конституції України, є їх невідчужуваним і непорушним правом, гарантованим Основним Законом України.

 Це право є однією з конституційних гарантій права громадянина на свободу свого світогляду і віросповідання, думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір, права на вільний розвиток своєї особистості тощо. При здійсненні цих прав і свобод не повинно бути посягань на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Визначення терміну «національна безпека» надано у статті 1 Закону України від 19 червня 2003 року № 964-IV «Про основи національної безпеки України», яка вбачає у ній захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров’я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв’язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам.

Згідно зі статтею 3 цього Закону об’єктами національної безпеки є:

  людина і громадянин — їхні конституційні права і свободи;

-суспільство — його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси;

— держава — її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.

Національні інтереси відповідно до зазначеного акта — життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток; загрози національній безпеці — наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України.

У практиці застосування юридичних термінів громадський порядок можна визначити як сукупність усіх правил, що регламентують суспільні процеси і відносини між його окремими частинами; у вузькому — інститути і норми, що обумовлюють статус людини і громадянина та соціальних груп у суспільстві тою мірою, якою це зумовлено їх інтересами та закономірностями розвитку самого суспільства, а також науково обґрунтовані відносини між членами суспільства та його структурними елементами.

Згідно з Положенням про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 листопада 2010 року № 550, громадський порядок — це система суспільних відносин, які складаються і розвиваються в громадських місцях під впливом правових та соціальних норм, спрямованих на забезпечення нормального функціонування установ, організацій, громадських об’єднань, праці й відпочинку громадян, повагу до їх честі, людської гідності та громадської моралі.

Тлумачення понять «національна безпека», «громадський порядок», «громадська безпека» та інших, що стосуються окремих положень щодо обмеження прав, містяться також у Сіракузьких принципах тлумачення обмежень і відступів від положень Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, схвалених економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй у 1985 році.

Так, згідно з названим актом «громадський порядок» можна визначити як сукупність норм, які забезпечують життєдіяльність суспільства або як низку основоположних принципів, на яких побудовано суспільство. Повага до прав людини є частиною громадського порядку. Громадський порядок необхідно тлумачити в контексті задач конкретного права, яке обмежено з цієї підстави.

Під «громадською безпекою» мається на увазі захист від загрози безпеці людей, їхньому життю або фізичному здоров’ю, а також серйозних збитків їхньому майну.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР на позивача покладено завдання з вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей. Разом з цим, Конституція України та Кодекс адміністративного судочинства України наділяє позивача повноваженнями щодо звернення до суду з позовною заявою про обмеження права на проведення масових акцій.

Статтею 182 КАС України передбачено право на звернення суб’єктів владних повноважень до суду із позовами про обмеження щодо реалізації права на ті мирні зібрання, про проведення яких, ними були одержані повідомлення.

Судом встановлено, що 08 липня 2013 року до Виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшло звернення ОСОБА_1 б/н від 08.07.2013 (вх. №10065/02-23/1) в якому повідомляється про проведення 18.07.2013 мирного зібрання у формі пікету ГУМВС України в Запорізькій області з 10:00 до 12:00 години. Мета заходу у зверненні не зазначена. Місце проведення: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29. Запланована кількість учасників 50 — 100 осіб. Планується використання гучномовця та плакатів.

В той же час, 16 липня 2013 року до Виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшло звернення Запорізької міської громадської організації «Запорізький центр захисту та взаємодопомоги ветеранів «Надія» б/н від 16 липня 2013 року. У зазначеному зверненні повідомляється про проведення 18.07.2013 мирного зібрання у формі мітингу біля будівлі ГУМВС України в Запорізькій області з 10:00 до 19:00 години. Мета заходу — інформування мешканців Запоріжжя про протиправну діяльність ОСОБА_1 — керівника Південного регіону України ГО «Українського комітету по боротьбі з корупцією». Місце проведення: тротуарна частина біля будівлі ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29. Запланована кількість учасників 500 осіб. Планується використання звукоапаратури.

Також 16 липня 2013 року до виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшло звернення Об’єднання громадян «Громадський захист» та Запорізької обласної ради професійної спілки працівників кооперації та інших форм підприємництва «Єднання» б/н та б/дати (вх. №10482/02-23/10). Зазначеним зверненням в доповнення до звернення ОСОБА_1 від 08.07.2013 повідомляється про проведення 18.07.2013 мирного зібрання у формі пікету проти протиправних дій працівників міліції в м.Запоріжжя біля будівлі ГУМВС України в Запорізькій області з 10:00 до 12:00 години. Мета заходу не зазначена. Місце проведення: площа перед будівлею ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29. Запланована кількість учасників — 50 осіб.

Таким чином, аналіз наведених обставин справи дає підстави для висновку про те, що заплановані акції  Відповідачів мають  різну  спрямованість і збігаються у часі та місці проведення.  

Згідно ч.2 ст.10 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, здійснення свобод вираження поглядів, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідним у демократичному суспільстві.

Так, за змістом листа Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області б/н від 16.07.2013 на час проведення акцій 18.07.2013 року заплановані будівельні роботи по ремонту фасадної частини будівлі ГУМВС України в Запорізькій області та прилеглої території, що в свою чергу потребує перекриття руху транспорту та пішохідного переходу по вул. Матросова 29 для забезпечення безпеки громадян. Вказані обставини також підтверджуються планом-графіком проведення робіт з приведення в належний стан прилеглої території ГУМВС України в Запорізькій області.

Суд зазначає, що Конституція України гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування та право вільно залишати її територію.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України, від 10.10.2001, №1306 «Про Правила дорожнього руху» (далі — Правила) ці Правила встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Учасники дорожнього руху зобов’язані знати й неухильно виконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввічливими. Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила. Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров’ю громадян, завдавати матеріальних збитків.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про дорожній рух» до компетенції міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій у сфері дорожнього руху поміж іншого належить: виконання вимог законодавства та рішень органів державної виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку та контроль за організацією навчання різних соціально-вікових груп населення Правил дорожнього руху, планування заходів, пов’язаних із профілактикою його безпеки, та контроль за їх виконанням.

Згідно ст. 14 Закону України «Про дорожній рух» учасники дорожнього руху мають право, зокрема, на безпечні умови дорожнього руху; учасники дорожнього руху, зокрема серед іншого, зобов’язані: знати і неухильно дотримувати вимог цього Закону, Правил дорожнього руху та інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху, створювати безпечні умови для дорожнього руху, не завдавати своїми діями або бездіяльністю шкоди підприємствам, установам, організаціям і громадянам; не створювати перешкод для проїзду спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, який рухається з включеними проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом.

У ст. 17 Закону України «Про дорожній рух» визначені обов’язки пішоходів, поміж іншого пішохід зобов’язаний не затримуватися і не зупинятися без необхідності на проїзній частині автомобільної дороги, вулиці і залізничному переїзді.

Також слід зазначити, що біля ГУМВС України в Запорізької області знаходиться лікарня з поліклінікою ГУМВС України в Запорізькій області, в якій проходять обстеження та постійно знаходяться на лікуванні ветерани, співробітники ОВС та члени їх родин і тому проведення будь-яких мітингів та пікетів, зокрема із застосуванням звукової апаратури та гучномовців, може вплинути на проведення лікувального процесу та одужання хворих. Крім того необхідним є забезпечення безперешкодного проїзду спецтранспорту до лікарні та поліклініки.

Суд бере до уваги ту обставину, що кожним з Відповідачів заплановано проведення 18.06.2013 пікетів та мітингів в одному і тому місці — біля будівлі ГУ МВС України в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29. Таким чином, учасники мітингів та пікетів можуть перешкоджати проїзду транспорту по вул. Матросова, оскільки на тротуарній частині вулиці вказана у заявках кількість учасників не зможе вміститись.  

Вказані заходи заплановано проводити між громадськими організаціями, які мають діаметрально протилежні громадянські погляди. Зазначені обставини створюють можливість некоректної поведінки одних учасників пікетування щодо інших, небажання учасників масових заходів поважати погляди свого опонента. Надана органами внутрішніх справ інформація свідчить, що проведення на одній і тій же території заходів призведе до виникнення суперечок, конфліктів, та з урахуванням кількості учасників, яких планується залучити до участі в акції, може істотно вплинути на порушення громадського порядку та спокою громадян, загрозу населенню або правам і свободам інших людей.

Відповідно до визначень, що містяться у п. 4 Статуту патрульно-постової служби міліції України, затвердженого наказом МВС від 28.07.94 №404, мітинг — масові збори з питань злободенних, переважно політичних питань, які проводяться, як правило, на вулицях, майданах, стадіонах, парках. Неодмінні атрибути мітингу — масова аудиторія, промовці, лозунги, прапори, заклики (усні, друковані, письмові); пікетування — форма демонстрації, під час якої виставляються представники будь-де, наприклад, перед будинками об’єднань, підприємств з метою висловлення протесту проти чого-небудь, для забезпечення охорони на місці проведення страйку або демонстрації.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до повідомлення Об’єднання громадян «Громадський захист» та Запорізької обласної ради професійної спілки працівників кооперації та інших форм підприємництва «Єднання» пікет буде спрямований проти протиправних дій робітників міліції в м. Запоріжжі.

Листом ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області №26/6-752 від 16.07.2013 повідомляється, що учасники вищезазначених заходів мають протилежні погляди на діяльність ОСОБА_1, внаслідок чого між учасниками заходів можуть виникнути ситуації, які приведуть до масових безпорядків.

При цьому суд враховує події, що відбулися в останній час у смт. Врадіївка Миколаївської області, м.Фастові Київської області та в м.Києві, за наслідками яких постраждала значна кількість людей, в тому числі жінки та діти, нанесено шкоду майну установам правоохоронних органів, які були висвітлені в засобах масової інформації, є загальновідомими та не потребують доказування, та які свідчать про негативне та радикальне ставлення членів суспільства до працівників органів внутрішніх справ, що може супроводжуватися провокаціями як з одного боку, так і з іншого, та може спричинити масові порушення громадського порядку. За таких обставин, суд вбачає очевидною небезпеку заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, загрозу здоров’ю населенню або правам і свободам інших людей, в разі спільного проведення відповідачами запланованих акцій.

За правилами частини 5 статті 182 КАС України суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної безпеки та громадського порядку в разі, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших зібрань може створити реальну небезпеку заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, загрозу здоров’ю населення або правам і свободам інших людей.

ЧТО ПОСТАНОВИЛ СУД

Указанный административный иск исполкома Запорожского горсовета удовлетворить — запретить указанным общественным организация проведение собраний, митингов, пикетов и демонстраций возле здания ГУМВД в Запорожской области 18 июля с 10 до 12 часов по улице Матросова, 29 в г. Запорожье.

Суд отметил, что постановление подлежит немедленому исполнению. Отмечено также, что постановление набирает законной силы после окончания срока подачи апелляционной жалобы, если она не была подана в установленный срок.  Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Днепропетровский апелляционный админсуд в 10-дневный срок со дня его провозглашения.

Материал подготовил Глеб ДЕМИДОВ

 

 

 

 

 

 

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий